Axudas para a reforma de vivendas en Santiago 2023

ayudas-reforma-de-vivienda
Descrición:
Realizar unha reforma nunha vivenda pode ser un proxecto emocionante, pero tamén pode ser custoso. Por sorte, para obras en Santiago de Compostela existen varias axudas para a reforma de vivenda ao dispor dos propietarios. Dous das opcións máis interesantes son as axudas da Xunta de Galicia e as do Consorcio de Santiago de Compostela.
Neste artigo, imos analizar en detalle as axudas ofrecidas por ambas as institucións para que poidas entender como solicitalas, que requisitos debes cumprir e canto diñeiro podes recibir.

Axudas para a reforma de vivendas da Xunta de Galicia

Actuacións subvencionadas

As actuacións que se poden subvencionar son variadas e inclúen obras de adecuación estrutural e construtiva, de mellora de eficiencia enerxética, de accesibilidade e de acabado xeral do edificio. Así mesmo, tamén poderán acollerse a este programa de axudas as obras de remate de edificios que teñan fachadas e/o cubertas non terminadas.

Requisitos para optar polas axudas

En canto aos requisitos, é importante destacar que as obras de rehabilitación non poderán estar iniciadas no momento de presentar a solicitude e será necesario dispoñer dun proxecto de execución de obras asinado por un técnico competente, licenza municipal e as autorizacións sectoriais oportunas.

 

Quen poden solicitar as axudas

En canto a quen poden solicitar estas axudas, poderán ser beneficiarias as persoas físicas que promovan as actuacións de rehabilitación e que poidan acreditar a propiedade ou posesión do inmoble, así como os membros de comunidades de propietarios que participen das actuacións promovidas pola comunidade.

Contía das axudas

En canto á contía das axudas, o importe máximo a percibir dependerá de se se opta por solicitar un préstamo cualificado ou unha axuda directa, sendo a contía máxima de 30.000 € para os préstamos con garantía persoal e de 60.000 € para os de garantía hipotecaria.
Optar por estas axudas pode supoñer unha gran oportunidade para aquelas persoas que necesiten levar a cabo reformas no seu fogar e non conten cos suficientes recursos para facelo. Non só permitirá mellorar a calidade de vida e o confort dos residentes, senón que tamén aumentará o valor do inmoble no mercado.
Ademais, coa incorporación de melloras en eficiencia enerxética, contribuirase á redución do consumo de enerxía e á conservación do medio ambiente.
En definitiva, se necesitas levar a cabo reformas na túa vivenda, non dubides en informarche sobre o programa de axudas para a rehabilitación de vivendas que ofrece a Xunta de Galicia.

Axudas para a reforma de vivendas do Consorcio de Santiago

O Consorcio de Santiago é unha entidade que promove e participa en diferentes programas de axudas á rehabilitación de vivendas e edificios na Cidade Histórica de Santiago, ofrecendo apoio técnico e económico aos cidadáns. Neste post, contámosche todo o que necesitas saber sobre estas axudas.

Obxectivos das axudas

O obxectivo principal das axudas é manter o tecido residencial, mellorando as condicións de habitabilidade das súas vivendas e promovendo a ocupación daquelas que no últimos anos foron abandonadas. Así mesmo, tamén se busca promover socialmente a cultura de rehabilitación e o mantemento coherente das edificacións da cidade histórica, estruturando na cidade unha rede de operadores da rehabilitación e fomentando unha praxe construtiva e acertada, suficientemente experimentada para conservar e mellorar estes edificios.

Tipos de axudas

As axudas que ofrece o Consorcio de Santiago son para a rehabilitación de edificios e vivendas da área de rehabilitación do centro histórico. Estas axudas divídense en dous tipos:
  • Axudas para obras menores: A Oficina Técnica do Consorcio encárgase da redacción da documentación técnica no caso de que se trate de obras menores.
  • Axudas para obras de maior entidade: Para as obras de maior entidade, o particular deberá encargar o correspondente proxecto a un técnico competente.

Tramitación das axudas

A tramitación das axudas divídese en seis pasos:

  1. Solicitude de visita dun técnico da Oficina Técnica ao inmoble que se pretende rehabilitar.
  2. Redacción da documentación técnica por parte da Oficina Técnica, cando se trate de obras menores.
  3. Solicitude da subvención, achegando o proxecto técnico, a documentación relativa á titularidade do inmoble, ao destino da vivenda e aos ingresos familiares do solicitante.
  4. Aprobación inicial da subvención, sempre que se cumpran as condicións indicadas.
  5. Execución das obras, unha vez obtida a licenza. Os solicitantes poderán contratar as obras con calquera empresa ou ben cunha empresa homologada polo Concello.
  6. Aprobación definitiva da subvención, se as obras fixéronse conforme ao disposto pola Ordenanza e a documentación técnica para a que se obtivo a correspondente licenza. Pago da súa contía, despois de finalizadas as obras.

En definitiva, as axudas do Consorcio de Santiago son unha gran oportunidade para aqueles habitantes da Cidade Histórica que necesiten rehabilitar as súas vivendas e edificios. Grazas á axuda económica e técnica que ofrecen, pódese mellorar a calidade de vida dos cidadáns e manter o patrimonio histórico da cidade. Se necesitas máis información sobre estas axudas, non dubides en contactar co Consorcio de Santiago.