ABEIRO

Condicións xerais de contratación

1. – Ámbito de aplicación– As presentes condicións xerais de contratación serán de aplicación a calquera contrato entre ABEIRO DE REHABILITACIÓN S.L. en diante “a Empresa” dentro da súa actividade, isto é, a construción, rehabilitación, reformas de vivendas, interiores de locais e vivendas, obras menores e calquera outra coa que en diante se denominará “o Cliente” ou o “provedor” ou “contratos” ou “subcontratos”.

As presentes condicións xerais de contratación só poderán ser modificadas por acordo escrito entre as partes, polo que quedarán nulas ao respecto as cláusulas ou condicións que figuren, impresas ou manuscritas, nos pedidos, orzamentos, cartas ou outros documentos emitidos polo Cliente.

A modificación por parte de ABEIRO DE REHABILITACIÓN S.L. destas condicións xerais de contratación non afectarán aos contratos xa perfeccionados. As presentes condicións xerais de contratación son públicas e son comunicadas aos clientes por correo postal, correo electrónico, comunicación telefónica, FAX ou outros medios que o Vendedor elixa, e non será necesario comunicalas a clientes, provedores e subcontratistas cada vez que se realice un contrato. abondará con comunicalos unha vez xa que son iguais para todas as operacións salvo acordo en contrario por escrito.

En todo caso, e para que o Cliente non poida alegar a falta de comunicación das mesmas, están dispoñibles nas oficinas da Sociedade situadas en San Roque, 33, baixo, 15704, Santiago de Compostela, na dirección URL:  https://www.abeiroderehabilitacion.com  e no Rexistro de Bens Mobles da Coruña no apartado “Rexistro de Condicións Xerais de Contratación” baixo a denominación “Condicións Xerais de Contratación ABEIRO DE REHABILITACIÓN S.L.”

 

2. – CONDICIÓNS DE VENDA/ALUGUER OU CESIÓN

2.1- Orzamento- O Cliente ten dereito a recibir un orzamento escrito e detallado do servizo que contrata. A vixencia das mesmas será de 3 meses desde a data da súa elaboración. A Empresa terá dereito a variar o custo total do orzamento cando varíen os prezos de mercado dos elementos utilizados na prestación do servizo.

O Cliente é responsable da veracidade das medicións e datos facilitados á Empresa para todos os efectos. Cando as medidas indicadas polo Cliente sexan incorrectas e polo tanto exista unha variación no tipo de servizo prestado, o Cliente asumirá todos os gastos derivados da modificación do tipo de servizo.

A Empresa non percibirá remuneración ningunha pola elaboración do orzamento sempre que o servizo sexa prestado por ABEIRO DE REHABILITACIÓN S.L. Non obstante, se o cliente, unha vez confeccionado o orzamento, decide retirarse dos servizos orzamentados, deberá aboar as horas de traballo necesarias para a elaboración do dito orzamento, e aboar o resto dos gastos ocasionados para a elaboración do mesmo.

Se o Cliente realiza o pedido directamente e non solicita a elaboración dun orzamento, enténdese que renuncia á realización do mesmo.

Deste xeito, a Compañía poderá executar o pedido solicitado cando o Cliente dese o seu consentimento mediante a aceptación do presuposto por correo electrónico, teléfono ou SMS ou renuncie á elaboración do mesmo ao realizar o pedido directamente.

2.2.- Hora e lugar de entrega- O prazo de entrega será o expresamente pactado entre as partes.

A documentación que acredite a prestación do servizo, o correspondente contrato, certificado final de obra, ou calquera outro documento expedido pola Empresa.

O prazo de entrega ampliarase:

 • Cando non se cumpran os requisitos expresados polo cliente.
 • Cando o cliente facilite á Empresa datos inexactos.
 • Cando existan causas alleas á vontade e vontade da Empresa que impidan o cumprimento da data de entrega, especialmente aquelas causas causadas por terceiros alleos á Empresa ou por condicións meteorolóxicas.
 • Cando o Cliente modifique o pedido orixinal ou se atrase nas súas obrigas contractuais, especialmente as relacionadas coa entrega dos documentos necesarios para realizar a operación ou os pagamentos pactados.

Así mesmo, o Cliente estará obrigado a permitir a prestación dos servizos e especialmente os seguintes:

 • Accesibilidade dos medios de transporte necesarios para a entrega da mercadoría, sendo o Cliente responsable dos danos que poida ocasionar calquera maquinaria da Empresa como consecuencia de non ter as súas instalacións ou terreos debidamente habilitados para o seu tránsito.
 • Liberdade de tránsito polas instalacións dos traballadores da Empresa e dos subcontratistas que se encarguen da realización dos traballos acordados, na medida en que sexa necesario.
 • Un lugar para realizar o traballo acordado.
 • Licenza e permisos necesarios para a realización dos servizos.
 • Zona habilitada para a realización dos traballos acordados.
 • Contedores de residuos.
 • Plan de seguridade e saúde. Estudo de seguridade.

2.3.-Prezo – Todos os prezos deberán considerarse netos na moeda pactada, sen dedución de ningún tipo, salvo pacto en contrario e será acordado polas partes.

Os prezos non inclúen impostos, taxas ou outras cargas, tanto de carácter xeral como especiais, salvo acordo en contrario por escrito, tendo en conta os Incoterms e/ou as condicións de entrega dos bens aplicables.

2.4.-Forma de pagamento -Salvo pacto escrito en contrario, o pagamento deberá realizarse en metálico sen desconto, sen que se admitan deducións, compensacións ou retencións. A factura estará á vista, e aboarase nun prazo máximo de 5 días desde a súa presentación.

No caso de que se acordasen datas de pago, estas deberán ser cumpridas polo Cliente aínda que a entrega se atrasase por cuestións alleas á empresa. Se a Empresa o considera oportuno, poderá solicitar as garantías que considere necesarias para garantir o debido cumprimento das obrigas contractuais do Cliente, podendo, mentres tanto, suspender as entregas. O cliente asumirá os honorarios do avogado e os custos de arbitraxe.

2.5.-Devengo de xuros de demora e compensación dos gastos de cobro- Con efecto a partir da data de pagamento pactada, o Cliente deberá aboar os xuros de demora segundo a Lei 15/2010, pola que se establecen medidas de loita contra a demora nas operacións comerciais, que se establecen. coa aceptación das presentes condicións xerais de contratación no máximo legal permitido. Se o Cliente quedase atrasado nun pago ou na prestación dunha garantía pactada, todos os cobros pendentes nese momento, vencidos ou non, consideraranse líquidos e exixibles. Ademais do devengo destes intereses cando o Cliente incorra en mora, a Compañía terá dereito a reclamarlle ao Cliente os gastos de cobro a que se refire a Lei 15/2010.

2.6.-Aceptación da prestación do servizo ou entrega de mercadorías.

Compra venda.- O documento de recepción da mercadoría ou prestación do servizo que se vaia entregar no domicilio do Cliente ou noutro lugar que este designe, deberá estar asinado por este ou outra persoa autorizada, no caso de non existir estes, O Cliente, ao aceptar estas condicións, considerará válida a sinatura doutra persoa que, estando nestes locais, reciba a mercadoría e asine a aceptación da mesma, debendo identificarse no momento da entrega co seu nome e Documento Nacional de Identidade.

No momento da entrega, o Cliente verificará a prestación do servizo, en canto a calidade e cantidade, nun prazo máximo de 2 días desde a prestación do servizo.

A Empresa concede ao Cliente un prazo de 7 días desde a dispoñibilidade do servizo para comunicar de forma fiable os defectos ou defectos ocultos dos servizos prestados.

A Compañía resérvase o dereito de utilizar produtos na prestación de servizos distintos dos pactados, sempre que teñan características similares ás pactadas e de igual ou superior calidade.

As partes acordan expresamente que a recepción da obra por parte do CLIENTE terá lugar dentro dos 7 días naturais seguintes á notificación do certificado definitivo de obra. Transcorrido o dito prazo, entenderase que a obra foi tacitamente aceptada e entregada, desdobrando os seus efectos desde a data de notificación da certificación definitiva de obra. Transcorrido o prazo, a EMPRESA poderá emitir a correspondente factura e o CLIENTE non poderá opoñerse ao pagamento nin realizar reservas. As reservas presentadas en prazo nunca permitirán conservar para o elemento ou parte en que recaian os defectos denunciados un importe superior ao presuposto orixinalmente.

Aluguer ou cesión de uso. – Enténdese que o material obxecto de contrato de aluguer ou cesión de uso é aceptado na sinatura do contrato de arrendamento ou cesión na data da súa posta a disposición.

O arrendatario ou cesionario recibirá o obxecto do contrato de aluguer ou cesión en perfectas condicións de conservación e funcionamento, indicando as instrucións para o seu manexo e facilitando as precaucións técnicas, legais e de seguridade necesarias para o seu normal uso e está obrigado a devolvelo no mesma condición recibida, momento no que se terá en conta o desgaste natural que se produza, pero non cando houbese neglixencia por parte do arrendatario ou cesionario, causante de avarías.

Debido a que o material é manipulado polo persoal do arrendatario ou cesionario, este é o responsable dos fallos derivados dun uso indebido, así como dos danos causados e a terceiros que se vexan afectados por calquera prexuízo ocasionado polo mal uso. do material.debido á neglixencia do seu manipulador.

O material é propiedade do arrendador ou cedente e non poderá ser subarrendado nin cedido a terceiros sen autorización expresa do arrendador ou cedente. Así mesmo, non se poderán substituír nin ocultar os sinais ou marcas identificativas do arrendador ou cedente. O incumprimento desta obriga por parte do arrendatario ou cesionario eximirá ao arrendador ou cedente de toda responsabilidade en caso de avaría.

O material alugado ou cedido que non sexa devolto, sexa por roubo ou roubo ou por calquera causa que o inutilice, terá a consideración de venda de material novo e facturarase ao prezo de mercado. É obriga do arrendatario ou cesionario presentar unha reclamación cos datos.

Tanto a cesión do material, como a súa devolución ao remate do prazo de aluguer ou cesión de uso, correrán a cargo do arrendatario ou cesionario, así como os gastos que se poidan derivar da descarga ou carga dos equipos descritos. montaxe ou desmontaxe dos mesmos.

En consecuencia, o transporte realizarase baixo a exclusiva responsabilidade do arrendatario ou cesionario.

O arrendatario ou cesionario de calquera maquinaria ou material deberá ter subscrito durante a vixencia do contrato de aluguer ou cesión de uso un seguro de responsabilidade civil, do que acreditará ao arrendador ou cedente.

A localización, e instalación, será realizada polo arrendatario ou cesionario baixo a súa responsabilidade e de acordo coa normativa legal/administrativa vixente.

Ademais, para a utilización de determinadas maquinarias e materiais, é preciso contar coa titulación ou formación específica.

2.7.-Garantía-

A Sociedade responderá conforme á Lei vixente en cada momento. Naqueles casos nos que a responsabilidade de ABEIRO DE REHABILITACION S.L. e este deriva ou está vinculado a produtos adquiridos para o desenvolvemento da súa actividade, a responsabilidade e garantía será trasladada ao Provedor. A garantía dos materiais será a proporcionada polos seus fabricantes desde o momento da compra.

Quedan excluídas da garantía e responsabilidade da Empresa todas as deficiencias alleas á súa vontade, especialmente se son consecuencia dun mantemento inadecuado, climatoloxía ou mala instalación cando esta non fose realizada pola Empresa.

Se o Cliente alega que non se acada unha garantía, de acordo coas especificacións técnicas da mercadoría, a garantía só será válida se a Empresa ten a oportunidade de comprobar que non se cumpren os parámetros garantidos.

A garantía da Compañía está suxeita ao cumprimento oportuno das condicións de pagamento acordadas co Cliente.

ABEIRO REHABILITACIÓN S.L. non será responsable dos danos materiais causados durante o transporte se estes servizos son prestados por un terceiro.

Despois da venda, a Empresa non se fai responsable dos defectos manifestos ou que fosen visibles na data de formalización do contrato co Cliente, en calquera dos seus produtos.

En canto ás reclamacións relativas ao uso, venda ou distribución dos produtos vendidos ou entregados, individualmente ou en combinación con outros produtos, ou calquera outra reclamación relacionada co contrato, os dereitos do Cliente e a responsabilidade da Compañía serán axeitados ás circunstancias. do caso.

O Cliente nunca terá dereito a devolver os produtos aceptados ou cuxo prazo para denunciar defectos teña transcorrido.

A responsabilidade da Compañía nunca superará o valor da mercadoría afectada no momento da venda.

2.8.-Límite de responsabilidade- Salvo pacto en contrario, a responsabilidade de ABEIRO DE REHABILITACIÓN S.L. nunca superará o valor do orzamento contratado.

A Sociedade queda exenta de toda responsabilidade por encima dese máximo, aínda que fose causada pola súa propia neglixencia ou incumprimento das obrigas ABEIRO DE REHABILITACIÓN S.L. afrontará os danos e prexuízos causados a persoas e bens na execución do seu traballo, sempre que nel e respecto de tales danos se dean a IMPUTABILIDADE, CULPABILIDADE E RESPONSABILIDADE.

2.9.-Seguro- O beneficio e risco do obxecto do contrato pasará ao Cliente unha vez que se poña a disposición do mesmo no lugar pactado no contrato.

2.10-Incumprimento do Cliente- En caso de incumprimento total ou parcial, ou incumprimento puntual ou adecuado dalgunha das obrigas do Cliente, así como, en caso de declaración de concurso, liquidación ou disolución da súa Empresa, ABEIRO DE REHABILITACIÓN. S.L. Terá dereito a comunicar a resolución total ou parcial do contrato ou a suspensión total ou parcial da súa execución.

Esta farase mediante notificación sen necesidade de máis advertencia de incumprimento ou intervención xudicial, e sen que a Compañía se faga responsable dos danos e prexuízos, sen prexuízo de calquera outro dereito que poida ter a Compañía.

Tan pronto como se produza algunha das circunstancias mencionadas anteriormente, todas as reclamacións de pagamento, vencidas ou non, as comisións de refinanciamento ou calquera outra obriga que a Compañía teña cara ao Cliente pasarán a ser exixibles e exixibles inmediatamente.

Os documentos de permuta ou, no seu defecto, calquera outro documento formal de pagamento estipulado para o pagamento das obrigas contractuais contraídas entre ambas as empresas deberán remitirse á Sociedade no momento da emisión da factura. O atraso na entrega considérase incumprimento do contrato.

A Compañía poderá repercutir ao Cliente os custos extras, contra cargos e sancións que se impoñan como consecuencia de calquera incumprimento pola súa parte.

2.11-Retención da propiedade- A Empresa seguirá sendo propietaria de todo o material ou produtos subministrados ata a recepción íntegra dos pagamentos pactados, podendo retiralas no caso de primeiro incumprimento por parte do Cliente, sen necesidade de Consentimento do cliente.

2.12.-Compensación- A Compañía ten dereito a compensar calquera cantidade adeudada polo Cliente (entendida por todas as empresas que formen parte do mesmo grupo que o Comprador), con calquera cantidade a pagar ó Cliente.

 

3.- CONDICIÓNS DE COMPRA

3.1.- O Provedor comprométese a entregar os bens e produtos obxecto da compra e a prestar os servizos de conformidade co establecido no Pedido e coas leis e normativas aplicables.

3.2.- O Provedor deberá entregar toda a documentación que lle sexa requirida polo Cliente no Pedido, en prazo, forma e cantidade, así como calquera outra información ou documento, de calquera índole, que resulte necesario de acordo coa normativa vixente aplicable. para comprar.

3.3.- O Provedor deberá cumprir cantas disposicións estean en cada momento vixentes, especialmente as de carácter Laboral, Seguridade Social ou Fiscal, así como as relacionadas co Medio Ambiente, Seguridade e Saúde, Prevención de Riscos Laborais e estará obrigado. acreditar o seu cumprimento na forma e prazos establecidos pola Empresa.

Así mesmo, o Provedor deberá cumprir as normas e prácticas internas da Empresa que resulten de aplicación por razón da Orde.

3.4.-O Provedor garante:

Que todos os bens ou produtos obxecto da compra son da súa plena propiedade, de primeira utilización, elaborados con materiais ou produtos da calidade esixida e que cumpren cos requisitos de seguridade e medio ambiente, reúnen a calidade especificada e, se é o caso, son aptos. para o seu uso.

Que os bens ou produtos obxecto da compra están libres de calquera carga ou gravame ou outros dereitos reais, embargos, obstáculos ou condicións sobre os mesmos e que o Provedor ou os bens ou produtos non están suxeitos a ningunha restrición á libre transmisión dos mesmos. .

Que os bens ou produtos se axusten ás especificacións pactadas polas partes, así como o cumprimento de todas as condicións establecidas na Orde e que estean libres de calquera defecto, visible ou oculto, xa sexa por causa de materiais, fabricación, deseño ou fabricación.

Que posúe os dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre os bens ou produtos obxecto da compra ou subministración ou, se é o caso, que posúe as licenzas oportunas para a súa fabricación ou venda, sendo por conta propia os gastos e custos. que se derivan delas.

Serán a cargo do Provedor dentro do prazo de garantía e o Provedor estará obrigado a efectuar toda reparación, emenda, reconstrución, substitución, rectificación e corrección das deficiencias dos bens ou produtos obxecto da compra.

A Compañía poderá repercutir ao provedor os sobrecustos, contra cargos e sancións que se impoñan como consecuencia de calquera incumprimento pola súa parte. Debes cumprir unhas medidas ambientais específicas e garantir a calidade dos materiais cos que traballas.

 

4.- Obrigas dos contratos/subcontratas

Deberán aplicar os principios de actuación preventiva contemplados na Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais.

Deberá contar cun Protocolo de Igualdade ou Plan de Igualdade e cunha Canle Externa de Reclamacións en función das obrigas legais que lle correspondan polo seu número de traballadores.

Informar ao seu propio persoal das medidas que se adopten en materia de seguridade e saúde, de acordo co establecido no Real decreto 1215/1997.

Comunicar ao servizo de prevención a contratación de traballadores especialmente sensibles a determinados riscos e menores. Ter a formación necesaria para a manipulación de maquinaria e/ou materiais específicos.

Ter contratado un seguro de responsabilidade civil pola súa conta e risco, e deberá achegar á Compañía o xustificante de que a cobertura cubre o período de prestación do servizo.

Adaptarse aos prazos aos que se comprometeu a prestar o servizo, sendo responsable directo da demora nos mesmos, quedando exonerada a Empresa neste sentido de calquera responsabilidade ao respecto.

Se durante o seguimento realizado pola Empresa se observase incumprimento das obrigas do contrato ou subcontratista ou dos niveis de calidade pactados, o contrato ou subcontratista estará obrigado a adoptar as medidas correctoras necesarias e, en caso contrario, poderá dar lugar a a resolución do encargo ou contrato pola Empresa e/ou á contratación por terceiros para a realización dos servizos, debendo aboar estes ao contrato ou subcontrato.

A Empresa poderá repercutir sobre o contratado ou subcontratado os sobrecustos, contra cargos e sancións que se impoñan como consecuencia de calquera incumprimento pola súa parte. Debes cumprir unhas medidas ambientais específicas e garantir a calidade dos materiais cos que traballas.

 

5.-Forza maior-Enténdese por forza maiorpara os efectos do presente contrato, a existencia de calquera continxencia, circunstancia ou causa allea á vontade da parte que a invoca, incluídas, entre outras, as seguintes Circunstancias. : imposición ou sometemento a unha lei, regulamento, decreto, orde ou solicitude de calquera autoridade (nacional, estatal, autonómica, provincial ou municipal), decomiso, motín, guerra, disturbios, incendios, inundacións, terremotos, tormentas, explosións, folgas , peches, paralización de maquinaria ou fábrica, imposibilidade de obtención de materias primas, equipamentos, gasóleo ou transporte. Se por causa de Forza Maior algunha das Partes non puidese cumprir algunha obriga do presente Contrato que non sexa o pagamento do prezo, esta queda exenta do seu cumprimento, sempre que o comunique á outra indicando o inicio e natureza da situación de Forza Maior. A Parte que invoque a Forza Maior deberá remitir a notificación inmediata despois de finalizada a causa que a motiva.

A Compañía non será responsable ante o Cliente de ningunha perda ou dano derivado do incumprimento ou do incumprimento puntual ou total das súas obrigas por causa de forza maior. Esta cláusula é aplicable á Empresa e á súa planta, e ao Cliente e á súa planta. Sen prexuízo dos apartados anteriores deste artigo, no caso de que o Cliente se vexa afectado por Forza Maior, non quedará exonerado de ningunha das súas obrigas de aceptar e pagar os envíos realizados antes da recepción por parte da Empresa da notificación escrita do Cliente de a situación de Forza Maior; Tampouco o Cliente poderá invocar a causa de Forza Maior para atrasar o pagamento das cantidades debidas. De existir causa de Forza Maior, a Empresa terá dereito a distribuír, na forma que considere razoable, as cantidades de produtos útiles entre os seus Clientes e as súas propias necesidades.

 

6.-Notificacións-

Todas as notificacións, modificacións e comunicacións da Empresa ao Cliente consideraranse efectivas a todos os efectos cando se realicen mediante o envío de correo postal ao enderezo indicado polo Cliente, envío por correo electrónico, SMS, mms, fax, WhatsApp, comunicación mediante chamada telefónica ao enderezo ou número indicado polo Cliente ou, no seu defecto, ao número propiedade do Cliente ou dos seus avogados.

Para estes efectos, o Cliente declara que toda a información facilitada por el é verdadeira e correcta, e comprométese a comunicar á Compañía todos os cambios relacionados co seu domicilio, datos de recollida e todo tipo de información necesaria para a xestión e mantemento da relación contractual. entre a Empresa e o Cliente.

 

7.-Separabilidade- Estas condicións terán a consideración de independentes e, se algunha delas, total ou parcialmente, quedase sen efecto polas partes mediante acordo expreso por escrito ou fose nula por calquera causa, as restantes conservarán a súa vixencia con todos os efectos. a súa forza e efecto.

 

8.- Dereito aplicable- As presentes Condicións Xerais rexeranse e interpretaranse conforme á lexislación española no que non estea expresamente previsto nelas.

Así mesmo, en canto á lexislación aplicable ás operacións realizadas por ABEIRO DE REHABILITACIÓN S.L. As partes acordan mediante a aceptación das presentes condicións xerais de contratación, a submisión expresa ao ordenamento xurídico español.

 

9- Xurisdición- CLÁUSULA ESPECIAL DE ARBITRAXE

As partes comprométense a resolver amigablemente calquera desacordo que puidese xurdir no desenvolvemento do presente contrato.

No caso de que non fose posible unha solución amistosa, e procedese o litixio, as partes, con renuncia a calquera outro foro, comprométense a someter todos os conflitos, litixios e desacordos derivados do contrato, xa sexa no seu cumprimento, interpretación ou execución, ao Xulgado de Xustiza. a Asociación de Arbitraje Mercantil “TAM” de Santiago de Compostela, no marco do seu Regulamento, á que se lle encomenda a administración da arbitraxe e a designación do árbitro ou tribunal arbitral, obrigándose a partir de agora a cumprir a resolución As para a lexislación aplicable ao litixio, as partes sometense expresamente ao ordenamento xurídico español a través das presentes condicións xerais de contratación.