Autoconsumo en casas pasivas e os seus beneficios

Autoconsumo Passivhaus
Descrición:

Autoconsumo en casas pasivas e os seus beneficios

Hoxe vivimos inmersos nunha sociedade en constante cambio, cada vez máis consciente do coidado da natureza, por iso búscanse mecanismos para tratar de reducir o uso de enerxías non renovables.

Esta serie de cambios engloba todos os aspectos vitais, incluída a vivenda, tanto a súa construción como a forma de obter os subministros necesarios para o seu normal funcionamento.

A continuación, comentaremos algunhas das vantaxes obtidas grazas ao autoconsumo solar aplicado a unha vivenda pasiva, cuxa principal característica é unha menor demanda enerxética respecto dunha vivenda tradicional.

 

Que son as passivhaus e que beneficios ofrecen?

 Este concepto engloba aquelas vivendas construídas co obxectivo de manter internamente unhas condicións ambientais idóneas, ao tempo que se reduce a demanda enerxética nun 70-90%.

As condicións que se deben presentar son:

-Efectivo illamento térmico, que impide a transferencia de temperatura do exterior.

-Ausencia de pontes térmicas, evitando así fugas de temperatura.

-Mínima filtración do aire no interior da vivenda, eliminando aquelas entradas que non sexan necesarias.

-Enerxía aerotérmica e calefacción que axudan a recuperar a calor interna.

-Fiestras e portas da máxima calidade, que facilitan unha temperatura interior estable.

-Utilización e aproveitamento da luz solar, así como da calor emitida polas persoas e os electrodomésticos.

-Control de temperatura grazas ao software.

 

Vantaxes de optar polo autoconsumo na casa

 

Cada vez son máis as persoas que elixen as enerxías renovables co paso dos anos, este cambio débese a diversos motivos, aínda que os máis habituais son polo xeral dous:

-Unha conciencia crecente sobre o medio ambiente e o seu coidado, a necesidade de evolucionar cara a unha sociedade sostible, baseada nas enerxías renovables, tratando de eliminar a pegada de carbono e reducindo a demanda social de enerxía.

-Obter aforros nas facturas do fogar. Sobre todo nos últimos meses, onde vimos que o prezo da enerxía sufriu un gran incremento.

 

Por iso o autoconsumo estase a converter nunha solución para os usuarios cando buscan reducir as súas facturas.

O xeito máis sinxelo de conseguir a enerxía necesaria nunha casa é a través do autoconsumo eléctrico.

Que se define como a obtención de enerxía eléctrica para consumo propio de forma renovable, para conseguilo opta pola instalación de placas solares no fogar.

 

Autoconsumo fotovoltaico

No autoconsumo solar, a radiación solar utilízase para xerar enerxía eléctrica, grazas ao uso de placas fotovoltaicas que, ademáis de producir enerxía suficiente para a vivenda en cuestión, poden producir excedentes de enerxía xa transformados, que poden ser descargados no rede xeral de distribución.

 

Estes sistemas están compostos por:

Paneis solares, como colectores de luz, acumuladores que almacenan a enerxía transformada, reguladores que evitan sobretensións e inversores que a transforman en corrente eléctrica apta para o seu uso.

Os sistemas están conectados á rede xeral, de xeito que, cando esta instalación estea en funcionamento, xerando enerxía, consome directamente e nos momentos en que a instalación non estea en funcionamento, a enerxía será subministrada pola rede xeral.

Ademais de que, nos últimos anos, aplícase o coñecido como autoconsumo con excedentes, onde a enerxía que se produce na instalación e non se consume se traslada á rede, obtendo algunha compensación por iso no factura.

 

Hai un aforro real ao instalar paneis solares?

Coa instalación de placas solares podemos aforrar arredor dun 50-70% da factura, para iso hai que calcular, coa máxima precisión posible, o número de placas solares que serán necesarias en cada caso. Os aspectos máis importantes a ter en conta son:

 

-A localización xeográfica onde se situará a instalación e a súa respectiva dimensión.

-A cantidade de enerxía que demandará cada vivenda.

-No caso de permanecer conectado á rede, que non sempre é necesario, prestar atención á tarifa contratada; hai que comparar entre as distintas empresas, tanto o prezo da enerxía consumida, como o prezo da enerxía que xera instalación.

 

É certo que a instalación supón un investimento inicial elevado, pero o feito de optar polo autoconsumo suporá un aforro dende o primeiro momento que facilitará a amortización da instalación.

Ademais de que na actualidade se están a impulsar medidas que faciliten a súa implantación aforrando ata o 50% dos gastos de instalación, estas prestacións son proporcionadas polas comunidades autónomas, a través da súa solicitude.