Cubertas

3.1
Descrición:

Cubertas

 

As cubertas son estruturas superiores de peche, que serven de cerramento exterior cuxa función fundamental é ofrecer protección ao edificio fronte aos axentes climáticos, así como proporcionar illamento acústico e térmico.

A principal característica dunha cuberta é a súa estanquidade, e ademáis cumpre as funcións xenéricas de protección e illamento.

Segundo o clima da zona, a cuberta construirase con materiais propios da comarca.

Cada cuberta descansa sobre unha base resistente, que se constrúe cos elementos construtivos correspondentes e independentes do tratamento superficial da propia cuberta. Non obstante, hai casos nos que o elemento resistente está estreitamente vinculado a él, como nos seguintes casos:

  • A cuberta resólvese cos mesmos elementos de composición que a estrutura resistente, neste caso resulta difícil separar unhas das outras, sobre todo no tratamento de ocos, lucernarios, etc. Estes configuran casos únicos que non se poden sistematizar.
  • A cuberta realízase mediante unha solución específica que inclúe o elemento resistente no seu conxunto. Tales son os casos das lousas, polo que convén que encabezan a enumeración dos medios correspondentes ás cubertas (materiais empregados, elementos e sistemas).

É importante someter a cuberta a un control do seu estado para protexer as edificacións. O mantemento deste tipo de cerramentos é fundamental para garantir o bo estado de conservación dos edificios.